Powstaje Polska Izba Gospodarcza Elektromobilności

Walne Zgromadzenie Założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Elektromobilności- 17 Styczeń 2018, Warszawa
 

Porządek obrad:
 

1.      Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela komitetu założycielskiego

2.      Wybór prezydium zebrania w składzie: Przewodniczący i Protokolant

3.      Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej

4.      Sprawozdania komisji skrutacyjno- mandatowej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.      Podjęcie uchwały o założeniu Izby i jego siedzibie.

6.      Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu. Głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami.

7.      Głosowanie nad przyjęciem statutu. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.

8.      Poddanie pod głosowanie i przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      Ilości członków Rady

b)      Wyboru Rady

c)      Ilości członków Zarządu Izby

d)      Wyboru członków Zarządów Izby

e)      Wyboru Prezesa Izby

f)       Ilości członków Komisji Rewizyjnej

g)      Wyboru Komisji Rozjemczej

h)      Ilości członków Komisji Rozjemczej

i)       Komisji Rozjemczej

9.      Wolne wnioski.

10.   Zakończenie obrad.
Źródło: Materiał własny