Projekt Ustawy o elektromobilnośći i paliwach alternatywnych przekazany do RCL

Warszawa, 24 listopada 2017

Pani
Monika Salamończyk
Dyrektor Departamentu Prawa
Gospodarczego
Rządowe Centrum Legislacji

Szanowna Pani,
Zgodnie z § 144 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) przekazuję projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz z uzasadnieniem, OSR, opinią o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej oraz wstępnymi projektami aktów wykonawczych z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przez komisję prawniczą.

Przesłany projekt ustawy uwzględnia w swojej treści ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) z dnia 16 listopada 2017 r. Zostały uwzględnione uwagi Ministra Cyfryzacji, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi Ministra Finansów i Rozwoju zostały uwzględnione w zasadniczej części,
zgodnie ze stanowiskiem Ministra Energii z dnia 16 listopada 2017 r. oraz ustaleniami SKRM z dnia 16 listopada 2017 r.
Wyjaśniam również, że w związku z uwzględnieniem ustaleń SKRM zmianie uległa treść art. 83 określająca maksymalny limit wydatków z budżetu państwa. Roczne limity wydatków zostały zmniejszone w stosunku do kwot określonych w projekcie ustawy przekazanym pod obrady SKRM. Jednocześnie, w art. 62 w ust. 3 została poprawiona oczywista pomyłka w zakresie terminu opracowania przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Doprecyzowane zostały również kwestie, które nie były przedmiotem uwag zgłoszonych pod obrady SKRM. W artykule 60 doprecyzowano mianowicie, że minimalna liczba punktów ładowania powinna osiągnąć określoną liczbę w ustawie do 31 grudnia 2020 r. (do tej pory podany był tylko rok realizacji obowiązku).

Wprowadzono również:

  • przepis przejściowy wskazujący, kiedy ma po raz pierwszy nastąpić przekazanie informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów przez naczelne i centralne organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego (art. 73),
  • 36 miesięczny okres dostosowawczy na wydanie przez Ministra Energii aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

 

Ponadto, z projektu usunięto ust. 9 w art. 42 dotyczący możliwości wydania przez ministra właściwego do spraw energii rozporządzenia określającego sposób płatności pomiędzy różnymi dostawcami usług. Pozostałe zmiany w projekcie mają charakter legislacyjny i redakcyjny. Wyjaśniam również, że wstępne projekty aktów wykonawczych niedostarczone przy niniejszym piśmie zostaną przekazane do Rządowego Centrum Legislacji najpóźniej 27.11., do końca dnia.

Z poważaniem,
Krzysztof Kłopotowski
dyrektor departamentu

 

dokument żródłowy